AUDIO XTREME

X-Treme được thành lập vào năm 2001 và là một thương hiệu sản phẩm được tạo ra bởi bộ phận kinh doanh chiến lược của tập đoàn Sound Corporation, với mục tiêu là sản xuất “hệ thống âm thanh, lưu diễn và âm thanh di động”. Nói cách khác, các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp dành riêng cho các buổi hòa nhạc, các sự kiện ngoài trời trực tiếp hoặc bất kỳ cài đặt nào khác trong môi trường đóng cửa nơi nhạc sống được chơi.

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

AUDIO XTREME

 

web: https://www.x-tremeaudio.com/en/home

 

Quản lý hàng đầu của nhóm này kiểm soát trực tiếp các thương hiệu nổi tiếng như âm thanh Peecker (một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực “lắp đặt cố định và âm thanh câu lạc bộ” trong hơn 30 năm, với hơn hai nghìn thiết bị tăng cường âm thanh và mạng phân phối quốc tế) và XTE ( giao dịch chủ yếu với “âm thanh thương mại”).

 

Duy trì sự độc lập riêng biệt trong không chỉ quản lý và nhân sự, mà còn là mục tiêu chiến lược của đơn vị kinh doanh, bộ phận X-Treme, được tạo thành từ một doanh nghiệp xác thực với nhiều hoạt động khác nhau (từ R & D đến sản xuất, kiểm soát chất lượng, vv…) sử dụng cả hai tài nguyên hữu hình (ví dụ: joinery, bộ phận điện tử và bộ phận âm điện) và các nguồn tài nguyên vô hình (tức là biết cách các kỹ sư và kỹ thuật viên của các công ty nêu trên, các thành viên hiện tại) nhóm đã hoạt động thành công trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp cạnh tranh kể từ năm 1968.

 

Cấu trúc SBU của X-Treme (Đơn vị kinh doanh chiến lược)

 

Một cấu trúc phân cấp chức năng có thể được xác định trong X-Treme Audio, và được tạo thành từ các phần tử khác nhau:

 

– Tổng giám đốc: ông phối hợp và quản lý các bộ phận khác nhau với các cuộc họp định kỳ và “ước tính dòng tiền trong tương lai” thông qua kinh nghiệm trong quá khứ và hiểu biết tốt về thị trường. Anh / cô ấy là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Sound Corporation, có nhiệm vụ nghiên cứu tình hình thị trường, đánh giá các vấn đề tài chính, tổ chức các sự kiện cho sản xuất và hợp tác giữa các doanh nghiệp liên kết.

 

– Nghiên cứu và phát triển: nó có trách nhiệm quan trọng trong việc xác định và thử nghiệm các loại vật liệu mới và triết lý dự án mới cho lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp. Nó hoạt động trong tiếp xúc gần gũi với bộ phận âm thanh tại Đại học Parma.

 

– Phòng thiết kế: có nhiệm vụ dịch các hướng dẫn cho các sản phẩm mới, xuất phát từ văn phòng bán hàng và quản lý chung, thành các dự án cụ thể. Nó cũng có trách nhiệm cung cấp mô tả chi tiết về quy trình sản xuất của sản phẩm mới và tạo ra các nguyên mẫu cần thiết, liên lạc với bộ phận sản xuất.

 

– Sản xuất: phân công nhiệm vụ cho các phòng ban đơn và kiểm soát tiến độ công việc theo chương trình đã tạo, cùng với bộ phận thiết kế.

 

– Ban kiểm soát: chịu trách nhiệm tôn trọng tất cả các đặc điểm chức năng của sản phẩm cuối cùng: do đó, vai trò của nó là đảm bảo các sản phẩm chất lượng tốt, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và trên hết là danh tiếng của công ty.

 

– Kiểm soát chất lượng: chức năng của nó là kiểm tra chất lượng nguồn cung cấp bên ngoài, quy trình sản xuất và lắp ráp.

 

– Phòng Kinh doanh: chịu trách nhiệm bán các sản phẩm danh mục thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng. Nó cũng có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu thị trường chuyên sâu và có một bộ phận xuất khẩu trong bộ phận.

 

– Phòng Kế toán – Nhân sự: (chung với các đơn vị khác thuộc tập đoàn Sound Corporation) giao dịch với các tài khoản phân tích và công nghiệp, và lựa chọn nhân sự mới để trình bày cho Tổng Giám đốc.

 

“Không có thứ gì như hướng gió thuận lợi cho một thuyền trưởng không biết

đi đâu “.

Gianni Toschi – Chủ tịch tập đoàn Sound Corporation.

Sứ mệnh

 

 

Mục tiêu chiến lược:

 

  1. Để chinh phục vai trò của Lãnh đạo thương hiệu trên thị trường âm thanh chuyên nghiệp cho các buổi hòa nhạc,

các sự kiện trực tiếp và các sự kiện âm nhạc khác;

  1. Nâng cao hạn ngạch thị trường trong lĩnh vực “âm thanh sống”;
  2. Củng cố và bảo vệ độc quyền biết bằng cách đăng ký châu Âu và

bằng sáng chế quốc tế.

 

This group’s top management directly controls well-known brands such as Peecker sound (a leader in the “fixed installations and club sound” sector for over 30 years, with more than two thousand sound reinforcement installations and an international distribution network) and XTE (which deals mainly with “commercial sound”).

 

Maintaining distinct independence in not only management and personnel, but also the strategic aims of the business unit, the X-Treme division, made up of an authentic enterprise with various working activities (from R&D to Production, Quality Control, etc…) can make use of both the tangible resources (i.e. joinery, the electronic department and the electro acoustic department) and the intangible resources (i.e. the know how of the engineers and technicians from the afore-mentioned companies, who are the current members of staff) of a group which has been operating successfully in the competitive professional audio sector since 1968.

 

The X-Treme SBU (Strategic Business Unit) structure

 

A functional hierarchical structure can be identified in X-Treme Audio, and is made up of different elements:

 

– General Manager: he coordinates and manages the various divisions with periodic meetings, and “estimates future cash flow” through past experience and a good understanding of the market. He/she is a board member of the Sound Corporation group, which has the task of studying the market situation, assessing financial problems, organizing events for production and cooperation between the associated enterprises.

 

– Research and Development: it has the crucial responsibility of identifying and experimenting new types of material and new project philosophies for the professional audio sector. It works in close contact with the sound department at the University of Parma.

 

– Design Division: it has the duty of translating the guidelines for new products, which come from the sales office and general management, into specific projects. It also has the responsibility of providing a detailed description of a new product’s manufacturing processes, and creating the necessary prototypes, liaising with the production department.

 

– Production: it assigns tasks to single departments and controls working progress according to the program created, together with the design division.

 

– Control Department: it is responsible for respecting all the functional characteristics of the end product: therefore, its role is to guarantee good quality products, protecting the interests of the client and, above all, the company’s reputation.

 

– Quality Control: it’s function is to check the quality of external supplies, the manufacturing process and the assembly.

 

– Sales Office: it is in charge of selling of the catalogue products through direct or indirect contact with customers. It also has the duty of carrying out in-depth market research and has an Export Division within the department.

 

– Accountancy and Personnel Department: (in common with the other units of the Sound Corporation group) it deals with analytical and industrial accounts, and selects new personnel to be presented to the General Manager.

 

“There’s no such thing as favorable wind direction for a captain who doesn’t know

where to go”.

Gianni Toschi – President of the  Sound Corporation  group.

Mission

 

 

Strategic Goals:

 

  1. To conquer the role of Brand Leader in the market of professional audio for concerts,

live events and other musical events;

  1. To raise the market quota in the “live sound” sector;
  2. To consolidate and protect the exclusive know how by registering European and

international patents.

 

THE MAN YOU WERE

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tưởng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

TÌNH KHÚC BUỒN

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

LADY

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HẠNH PHÚC MANG THEO

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

CÔ LÁNG GIỀNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

HÀN MẶC TỬ

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

MỘT THỜI ĐÃ XA

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last

EVERYTHING MUST CHANGE

What to look for  in a tub  amplifier
Ensuer your next purchase  is so good, it may be  your last