Conrad Johnson: Hơn 40 năm nghiên cứu và phát triển ampli đèn